Code for Freedom – Koduj dla Wolności

Wrzesień 21, 2016 16:42 przez: plove

Udostępnij wpis:

Koduj dla Wolno?ci (Code for Freedom) to mi?dzynarodowy maraton programistów (hackathon) organizowany w celu promowania idei wolno?ci, solidarno?ci i demokracji w XXI wieku. Jego pierwsza edycja odb?dzie si? w Gda?sku, w dniach 27-28 wrze?nia 2014 roku, w Europejskim Centrum Solidarno?ci. Wydarzenie organizowane jest przez Instytut Lecha Wa??sy oraz Fundacj? ePa?stwo we wspó?pracy z Teplits?.

Wybrali?my Gda?sk jako miejsce hackathonu, poniewa? to miasto jest kolebk? jednego z najwa?niejszych ruchów spo?eczno-politycznych w ostatnim stuleciu - Solidarno?ci. Ruch ten narodzi? si? ponad 30 lat temu, kiedy robotnicy w Stoczni Gda?skiej wspólnym wysi?kiem stan?li naprzeciwko niedemokratycznemu rz?dowi Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, aby walczy? o swoje prawa, skutecznie rozpoczynaj?c efekt domina, który doprowadzi? do upadku komunizmu we Wschodniej i Centralnej Europie w 1989 roku.

To dzia?ania pionierów Solidarno?ci zainspirowa?y nas do zorganizowania „Koduj dla Wolno?ci”. St?d naturalnym miejscem odbywania si? hackathonu jest Gda?sk. Wierzymy, ?e idee le??ce u podstaw Solidarno?ci, w po??czeniu z rozwojem technologicznym XXI wieku, posiadaj? moc zmieniania ?wiata. Po??czenie talentów dzia?aczy, programistów i grafików z ca?ego ?wiata - w historycznym miejscu narodzin pokojowej rewolucji spo?eczno-politycznej - ma potencja? wygenerowania wielu narz?dzi technologicznych i aplikacji, które mog? pomóc ludziom na ca?ym ?wiecie w walce o wolno??, demokracj? i solidarno?? - mówi Jerzy Brodzikowski, koordynator programu z Instytutu Lecha Wa??sy.

Dzi?ki nowym technologiom ?wiadomo?? spo?eczna ma wspó?cze?nie zupe?nie nowy wymiar. Dzi?ki narz?dziom, jakie daje nam technologia, ka?dy mo?e rozpocz?? dzia?anie na rzecz lepszego ?wiata. Taka prosta rzecz jak aplikacja na smartfona mo?e pomóc w walce z niesprawiedliwo?ciami. Wierzymy, ?e zaproszeni programi?ci i dzia?acze stworz? szereg programów, które pomog? w walce o lepsze jutro - t?umaczy Anna Marczak z Instytutu Lecha Wa??sy.

Jako ?e idee maj? fundamentalne znaczenie dla programu „Koduj dla Wolno?ci”, Instytut Lecha Wa??sy zach?ca do udzia?u w hackathonie ka?dego z oryginalnym pomys?em na aplikacj? odwo?uj?c? si? do szerokiej rozumianej solidarno?ci. Osoby, które zg?osz? si? do udzia?u, b?d? mia?y okazj? pracowa? z koderami, programistami oraz dzia?aczami, którzy pomog? mu przygotowaniu finalnej wersji projektu. Jeste?my pewni, ?e w ci?gu 48 godzin warsztatów, uczestnicy stworz? aplikacje, które pozwol? na wdro?enie rozwi?za? technologicznych wspieraj?cych idee solidarno?ci mi?dzynarodowej.

Organizatorzy przewiduj? oko?o 100 miejsc dla uczestników, którzy zarejestruj? si? za po?rednictwem strony internetowej programu „Koduj dla Wolno?ci”: www.codeforfreedom.org.

Przyjed? na hackathon w Gda?sku w dniach 27-28 wrze?nia i pomó? stworzy? aplikacje, które rozwin? idea?y wolno?ci, solidarno?ci i demokracji i zmieni? ?wiat na lepszy.

?ród?o: Di.com.pl air max damen air max damen