Photoshop w wersji CC 2017 – już jest!

Listopad 10, 2016 12:17 przez: plove

Udostępnij wpis:

Adobe w?a?nie udost?pni?o now? wersj? do pakietu Creative Cloud. Od ponad tygodnia mo?na pobiera? nowe wersje ulubionych programów, co si? zmieni?o ? Sprawd?my na podstawie popularnego Photoshop'a.

Dok?adnie 2 listopada 2016 roku zosta?a udost?pniona nowa aktualizacja do pakietu Adobe CC. Osoby, które wykupi?y subskrypcj? maj? od teraz mo?liwo?? aktualizacji w ramach swoich pakietów do najnowszej wersji oznaczonej symbolem CC 2017. Mo?na tak?e za darmo wypróbowa? najnowsz? wersj? ?ci?gaj?c próbn? wersj? programów.

Sprawd?my pokrótce jakie nowe funkcjonalno?ci oferuje Photoshop w wersji 2017, zosta?o dodanych par? ciekawych rozwi?za? wspomagaj?cych prac? m.in. webdesignerów. Najbardziej znacz?c? zmian? w mojej ocenie jest dodanie mo?liwo?ci wyszukiwania, mo?na to zrobi? korzystaj?c z ze skrótu klawiszowego CTRL+F. Wyszuka? mo?emy np. nazw? narz?dzia, warstw?, filtr i co chyba najwa?niejsze obrazy z Adobe Stock, które jak pami?tamy jest zsynchronizowane z serwisem Fotolia.

adobe-photoshop-cc-2017-1
Zosta? równie? zaktualizowany panel W?a?ciwo?ci, na którym od teraz widnieje wi?cej informacji odno?nie warstw i elementów takich jak np. mo?liwo?? ?ci?gni?cia bezpo?rednio do programu Photoshop czcionek Typekit, dodawanie do ulubionych lub te? pokazanie podobnych czcionek.

adobe-photoshop-cc-2017-2
Kolejn? nowo?ci? jest obs?uga kolorowych fontów SVG. Z menu Czcionki programu Photoshop mo?na uzyska? dost?p do dowolnej czcionki SVG zainstalowanej w systemie. Czcionki SVG obs?uguj? wiele kolorów i gradientów, i mog? mie? posta? rastrow? lub wektorow?. Idealne sprawdzaj? si? przy projektowaniu zawarto?ci aktywnej.

Kolejne nowo?ci trafi?y do przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania. Narz?dzie Lasso wielok?tne jest teraz dost?pne w przestrzeni roboczej. Dzia?a ono tak samo, jak podstawowa wersja narz?dzia.

Nowo?ci zawita?y te? do filtra Formowanie (Liquify). Teraz daje on jeszcze wi?cej opcji edycji twarzy. Mo?emy korygowa? oczy niezale?nie (lub symetrycznie), tak?e dla wielu osób jednocze?nie.

Nowe funkcje Bibliotek Creative Cloud.
Biblioteki programu Photoshop obs?uguj? teraz szablony us?ugi Adobe Stock. Dodatkowo zaktualizowana zosta?a funkcja wysy?ania ??czy, dzi?ki czemu mo?na udost?pnia? bibliotek? publiczn? w trybie tylko do odczytu. Podczas korzystania z zasobów biblioteki pojawia si? ona w panelu Biblioteka i jest automatycznie aktualizowana.

Wy?sza wydajno??.
Program Photoshop dzia?a teraz z wi?ksz? wydajno?ci? dzi?ki ulepszeniom takim jak szybsze narz?dzie Formowanie.

Szybsze rozpoczynanie pracy.
?atwy dost?p do ustawie? predefiniowanych oraz bezp?atnych szablonów us?ugi Adobe Stock bezpo?rednio po wybraniu polecenia Plik > Nowy usprawnia wykonywanie pierwszych kroków z projektami. michael kors handtasche sale michael kors handtasche sale